รูปภาพ สัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๖๓ โรงเรียนราชวินิต มัธยม “วิถีโควิด สู่ชีวิต NEW NOMAL”

รูปภาพ สัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๖๓ โรงเรียนราชวินิต มัธยม “วิถีโควิด สู่ชีวิต NEW NOMAL”

 วันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคมคม ๒๕๖๓

ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม