ประมวลภาพ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบ ด้วยโรงเรียนแม่ข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ

ประมวลภาพ การประชุมชี้แจงงานโครงการและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน

“โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เชิงระบบ ด้วยโรงเรียนแม่ข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการ”

 วันที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ.2563

ณ ห้องพระอัศวราช

โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม