ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

  1. รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท สำนักพระราชวัง

  2. รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท โรงเรียนราชวินิต

  3. รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท  ทั่วไป

  4. รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท พื้นที่บริการ

  5. รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ความสามารถพิเศษ

  6. รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามแผนการเรียน)

  7. รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ