ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่องการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่ออ่านรายละเอ

Read more

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรับซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศโรงเรียนราชวิน

Read more

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนราชวิน

Read more

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง การจัดซื้อ – จัดจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

ประกาศโรงเรียนราชวิน

Read more