คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
น.ส.มาลิสา เลิศพฤกษ์พนา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

น.ส.สุพรรณี รัตนวิมล สุพรรณีน.ส.จิตรวรรณ์ บุญลาภ น.ส.กมลรัตน์ แหวนหล่อ น.ส.พัฑรา  ดำริธรรมนิจ

นายณัฐดนัย สุวรรณสังข์ นพนันท์นางสาววิสาข์ รัตนพงศ์ภิญโญ ครูพัฑรา นางสาววรรณกานต์ ปลอดกระโทก อาร์มนายชนินทร แดงทองดี

น.ส.ศศิภา ปิ่นชูทอง วรรณกานต์นางผกาวดี ศิรินาม ครูชนินทรน.ส.ลลิตา ยาวิไชย ครูศศิภานายอนุวัฒน์ จันทร์ดวงดี

 

ครูผกาวดีนายเอกพันธ์ ภิภักดิ์ ครูลลิตาน.ส.สุวนันท์ วาสพนม นางสาวไหมเงิน แก่นอาสา นางสาวพัชรนา คงมาลัย