กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ทรงเกียรติ

นายทรงเกียรติ มณีโชติชุติมา

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 


นายธีรวีณ์ กรีโรจนีย์
ว่าที่ ร.ต.ศุภศักดิ์ อ่อนสันต์ นางสาวเบญจพร สุทธิทน ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพร  พันธ์ศรี

ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ พอสอน นางสาวณิชชา อิงสุธรรม นายมหินทร สุวรรณระ