บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

พัชรากรนายพัชรากร วรรณจงคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


กกกกกนายดนัย ถึกไทย สายธวานายธีรวัฒน์   จานแบน ธีรวัฒน์น.ส.สุชาวดี บุญโยม น.ส.สุชาวดีนายศิริชัย ประดิษฐ

นายสิริชัยว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ พอสอน ครูจักรกฤษณ์นายเอกภพ สุริยเลิศรัตน์