คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
น.ส.สุนิสา รังสิพุฒิกุล

น.ส.สุนิสา รังสิพุฒิกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายกู้เกียรติ-ภูมิรัตน์น.ส.นพวรรณ กรุดเพชร นพวรรณนายสุรศักดิ์ ลอยใหม่ นายสุรศักดิ์ครูสุทธิชาติ บุณยทรรพ ครูสุทธิชาตินายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด

สุวัฒน์ชัย น.ส.ปรัชรัชต์ นิธินิติธรรม์