คณะผู้บริหาร

IMG_6866

ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน


IMG_6807
นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเงินและสินทรัพย์
IMG_6875
นายอรุณ  คล้ายชัง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
IMG_7168
นายอำนาจ ชีวังกูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
IMG_7055
นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ