คณะผู้บริหารโรงเรียน


ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเงินและสินทรัพย์
S__45957124นายอรุณ  คล้ายชัง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายอำนาจ ชีวังกูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
S__45957125นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ