บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศรัณยา-พิพัฒน์วัฒนานางศรัณยา พิพัฒน์วัฒนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางอัญชุลี ศรีพุทธางกูร นางหัทยา ท่าห้อง น.ส. ลัดดาวัลย์ พิชญ์เลิศชาญ น.ส.ศิริเพ็ญ ยังขาว นายธนบดี อินหาดกรวด

น.ส.ชัญญาพิชญ์ ศรีราตรี น.ส.ชุติมา ศรีไกรสิทธิ์ นางสาวณัฐฤทัย  สุชาติล้ำพงศ์ ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพร  พันธ์ศรี

 

นางสาวนิชาภา รักสัตย์ นางสาวภาวิณี หมื่นมี นางสาวศิริพร เพิ่มขึ้น ครูนิชาภานางสาวจิดาภา สุนทรัช

นายประจักษ์ เรืองพิพัฒนกิจ  นางอัจฉรา ญาณยุทธ นางสาวมัญชิมา เถื่อนสุคนธ์ นายสุเมศ ชาแท่น

 

นางสาวธัญญธร ฉลวยศรีเมือง