ครูกลุ่มสาระการงาน

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสายสุนีย์ ชัยชมภู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


ปราโมทย์นายธีรวีณ์ กรีโรจนีย์ น.ส.นิตยา ฉัตรเมืองปัก นางกัญญนก นรรัตตกุลนางกัญญนก นรรัตตกุล พรรณมณฑ์น.ส.พรรณมณฑ์ นิลนฤนาท

IMG_0006-1นางภัทรภร  ภรแก้วจันทร์ IMG (2)-1นางสาวลวิตรา ไชยเดช นางสาวจุฬาลักษณ์ จารัตน์ นางสาวสิรินุช นพพิบูล