รวมไฟล์เอกสารวิชาการ

ดัชนี

รายละเอียด

ไฟล์ Word

ไฟล์ PDF

หมายเหตุ

วช.1
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ และแบบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนคาบสอน/มอบหมายหน้าที่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.2
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการไปปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.3
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.4
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการจัดทำและแบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.5
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (หน้าปก/แผนการจัดการเรียนรู้ (รายชั่วโมง)/ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (รายแผน)/ แบบทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.6
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (ใช้ได้รายแผน/ รายวิชา) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.7
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.8
แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.9
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตเลื่อนวันสอบ/ สอบภายหลังดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.10
แบบรายงานอัตรากำลังครูและคาบการสอนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด * กำลังดำเนินการ *
วช.11
แบบรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งฯดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.12
โครงการสอน (รายบุคคล)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.13
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชาที่เปิดสอนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.14
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.15
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.16
แบบขออนุญาตให้นักเรียนมีผลการเรียน “ร” หรือ “มส”ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด * กำลังดำเนินการ *
วช.17
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตแลกคุมสอบดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.18
แบบบันทึกการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.พิเศษ
(COVID-19)
บันทึกขออนุญาตลาเรียนแบบ On-site เป็นกรณีพิเศษ (Covid-19)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.19
แบบคำขอหนังสือรับรองเข้าฝึกปฏิบัติการ/ ฝึกงาน/ ศึกษาแหล่งเรียนรู้หน่วยงานภายนอกดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
----
คู่มือการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.20
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินการ PLCดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.21
แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.22
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.23-1
แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับปรับปรุง2565)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.23-2
แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน เต็มรูปแบบ 5 บท (ฉบับปรับปรุง2565) พร้อมบันทึกข้อความดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.23-3
แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับปรับปรุง2565) พร้อมบันทึกข้อความดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.23-4
แบบประเมินรายงานวิจัยในชั้นเรียนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.24
แบบฟอร์มรายงานการนิเทศการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด * กำลังดำเนินการ *
วช.25
แบบติดตามผลงานทะเบียนวัดผล .......................................................ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด * กำลังดำเนินการ *
อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565