บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ไพพรรณ

นางไพพรรณ  ขำมะโน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


จันทร์เพ็ญนางจันทร์เพ็ญ  มณีนาค ชมชนกนางชมชนก  ทรงมิตร ครุพิมพรรณนางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ IMG_0008-1นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ

img0051นางธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ แพรวไพลินนางสาวแพรวไพลิน  นนทะสี img088นางสาวดรุณี  อาษาวิเศษ นายสุรเดช  ปักปิ่น

นางสาวทศพร ยอแซ