แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE)

1-1

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT คลิกที่นี่ 

 

2-1

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (1) คลิกที่นี่ 

 

3-1

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)  คลิกที่นี่ 

 

แพลตฟอร์ม (2)

โรงเรียนราชวินิต มัธยม (1)

นร1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน

maigong

5

 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด

 ดูทั้งหมด

  ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด