บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปริษา1

นางปริษา  สุภัคคุณากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


img019นางสมหมาย แป้นชีวิต สายสมรนางสาวสายสมร สุขะจิระ AMath010_Pannipa (1)นางสาวพรรณิภา แสนนอก ณิชนันท์นางณัฐชานันทน์ ฐิติวัชรพงษ์

ทรงเกียรติ1นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา วิทวัฒน์-225x300ว่าที่ ร.ต.วิทวัฒน์  บูระพันธ์ จิตรลดา-221x300นางสาวจิตลดา    สวัสดิ์ศรี เกศสุดานางสาวเกศสุดา  ศิริวัฒน์

img08185นางสาวกัญญ์วรา  ปิ่นเกตุ Untitled-1 copyนางสาวบุษยา   เหล่าเขตกิจ 06

นางสาวสุชานุช อิสระดำรง