วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21   บนพื้นฐานการเป็น พลเมืองไทยและพลโลกโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์”