กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายดนัย ถึกไทย

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 

นายวิทยาธร บุญธรรม นายพิชัย สว่างชัย นางอัญชุลี ศรีพุทธางกูร นายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ

นางอัจรา ญาณยุทธ ว่าที่ ร.ต.วิทวัฒน์ บูระพันธ์ นายแมนพงษ์ เห็มกอง นายสุรเดช ปักปิ่น

นายสุเมศ ชาแท่น ว่าที่ ร.ต.ศุภศักดิ์ อ่อนสันต์ นางสาวเบญจพร สุทธิทน