บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อัญชุลีนางอัญชุลี  ศรีพุทธางกูร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายสุขเกษม พุกจรูญ IMG_0005-1นางผ่องพรรณ เชื่อมทอง น.ส. ลัดดาวัลย์ พิชญ์เลิศชาญ น.ส.ลัดดาวัลย์ พิชญ์เลิศชาญ น.ส.วัชรินทร์ จิวะชาติ

นางศรัณยา พิพัฒน์วัฒนานางศรัณยา พิพัฒน์วัฒนา 111jpgนางหัทยา  ท่าห้อง นายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ น.ส.ชุติมา ศรีไกรสิทธิ์

 

น.ส.ศิริเพ็ญ ยังขาว นางปาณิสรา วิสุทธิใจ นายธนบดี อินหาดกรวด AScience15_Pitchayapornน.ส.พิชญาภรณ์ ศรีราตรี

นางสุวีรยา   ชุติวัฒน์โสภณ  นางสาวณัฐฤทัย  สุชาติล้ำพงศ์ img_0008

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพร  พันธ์ศรี