บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.พรรณมณฑ์ นิลนฤนาท
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


ปราโมทย์นายปราโมทย์ กรีโรจนีย์ น.ส.นิตยา ฉัตรเมืองปัก นางกัญญนก นรรัตตกุลนางกัญญนก นรรัตตกุล นางสายสุนีย์ ชัยชมภูนางสายสุนีย์ ชัยชมภู

IMG_0006-1นางพรรณีอ้นรัตน์ IMG (2)-1นางภัทรภร  ภรแก้วจันทร์ อัจฉรานางอัจฉรา ญาณยุทธ นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์

นายสุเมศ  ชาแท่น 02นางสาวลวิตรา ไชยเดช %e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%98%e0%b8%a3

นางสาวธัญญธร ฉลวยศรีเมือง