ประวัติโรงเรียนราชวินิต มัธยม

rnm logo ขอบขาว

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม
       โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 34.5 ตารางวา ใกล้กับราชตฤณมัยสมาคม ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของ กรมอัศวราช

 

 

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีจุดประสงค์ ในการรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนราชวินิต รวมทั้ง บุตรหลานข้าราชบริพารให้เข้าศึกษา พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชวินิต มัธยม” หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ในระดับมัธยมให้เป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้า ใช้ชื่อย่อว่า ร.น.ม. และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหามงกุฎเปล่ง รัศมี มีเลขลำดับรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เป็นตราประจำ โรงเรียน ตามหนังสือ ที่ พว. 0011/3584 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 กรมสามัญศึกษา โดย ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม และให้คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชวินิต รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม

 

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์

ต่อมา กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นางสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม

นางสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์์

ปีการศึกษา 2521 อาศัยสถานที่โรงเรียนราชวินิต เป็นที่เรียนชั่วคราว
ปีการศึกษา 2522 ได้รับงบประมาณ 4,280,000 บาท สร้างอาคารเรียนถาวร
หน่วยที่ 1 อาคารเรียนชั่วคราว ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หลัง เสาธงถาวร 1 ต้น ณ บริเวณกรม อัศวราช (ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปัจจุบัน)

ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน หน่วยที่ 2 ด้วยงบประมาณ 4,000,000 บาท และงบประมาณผูกพันในปีการศึกษา 2524 อีก 7,600,000 บาท
1 เมษายน 2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนราชวินิต มาเรียนที่อาคารเรียน
ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม และปรับปรุงโรงเก็บรถม้าพระที่นั่งเป็น อาคารเรียนอีกส่วน
หนึ่ง ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,029 คน ครู – อาจารย์ 54 คน นักการภารโรง 4 คน และ
มีการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตร ปี 2518 (ม.ศ.4) จำนวน 2 ห้องเรียน และหลักสูตรปี 2524
(ม.4) จำนวน 2 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3, 4, 5 ขึ้น
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ตามหนังสือ รล 0007/1045 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2527 เพื่อให้ข้าราชการทหาร
และพลเรือนได้รับการศึกษาเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2527 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกสมัยนั้น ได้ช่วยเหลือโรงเรียน ในการติดต่อดำเนินการเจรจากับพลเอกโชติ หิรัญยัษฐิติ รองเลขาธิการกิตติมศักดิ์ ราชตฤณมัยสมาคม ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้โรงเรียนได้เช่าที่ดินด้านถนนพระราม 5 มีความกว้าง 25 เมตรครึ่ง ยาว 60 เมตร ตามหนังสือที่ ทก. 0003/1157 ลงวันที่ 7 กันยายน2527 คิดเป็นค่าเช่าปีละ 2,735 บาท ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงยิมและอาคารอเนกประสงค์

นับตั้งแต่วันก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีผู้บริหาร โรงเรียนทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

ทำเนียบผู้บริหาร2