แผนที่

 โรงเรียนราชวินิต มัธยม
181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 0-2-282-7897 โทรสาร : 0-2281-2638
www.rnm.ac.th