ผลงานวิชาการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อผู้รายงาน
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ปีการศึกษา
หมายเหตุ
1
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์รองผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการชำนาญการ2565**คลิกที่นี่**