ประมวลวิดีโอกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์&รีสอร์ท จ.สระบุรี ระหว่าง วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประมวลวิดีโอ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์&รีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐