รูปภาพ พิธีรับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

รูปภาพ พิธีรับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพจากงานโสต (รวมทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖)

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากนักเรียน 1 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากนักเรียน 2 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม