ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูและหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูและหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพจากฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากคณะกรรมการนักเรียน กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากคณะกรรมการนักเรียน กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพจากชมรม IT

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔

กล้อง 1
ภาพจากชมรม IT กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 4

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 5

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กล้อง 1
ภาพจากชมรม IT กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖

กล้อง 1
ภาพจากชมรม IT กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 4

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม