บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น.ส.เสาวนีย์  นวลน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ASocial03_Pitchayaนางพิชญา  พันธรักษ์ น.ส.พิชญ์สินี ณัชชาภัณฑารักษ์ นางสุพัตรา ยะลาไสย์ น.ส.อภิญญา บุญผดุงชัย หัวหน้ากลุ่มสาระน.ส.อภิญญา บุญผดุงชัย

จารุวรรณน.ส.จารุวรรณ เทียนทอง ASocial08_Manpongนายแมนพงษ์ เห็มกอง น.ส.สุชาดา ขาวเครือ น.ส.กุสุมา อนุชน

 

img007นายสันติภาพ พูลสวัสดิ์ ครูสันติภาพน.ส.เสาวนีย์ จันทวี นางสาวกมลวรรณ ฝั้นจะขา