ประมวลวิดีโอ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาค เรียนที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือเพชรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ประมวลวิดีโอ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ณ ค่ายลูกเสือเพชรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดสระบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

วิดีโอกิจกรรมแสดงการถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙