ประมวลภาพ บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2565

ประมวลภาพ บรรยากาศกา

Read more

ประมวลภาพ พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ประมวลภาพ พิธีวางพวง

Read more

ประมวลภาพ พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประมวลภาพ พิธีทำบุญ

Read more

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ประมวลภาพ การอบรมเชิ

Read more

ประมวลภาพ การประชุมติดตามการบริหารจัดการการศึกษาและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

ประมวลภาพ  การประชุม

Read more