ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ประมวลภาพ การอบรมเชิ

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพ  กิจกรรมเข

Read more

ประมวลภาพ การประชุมติดตามการบริหารจัดการการศึกษาและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

ประมวลภาพ  การประชุม

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรมกตเวทิตากษิณาสมัย ครู ดนัย ถึกไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ

ประมวลภาพ กิจกรรมกตเ

Read more

ประมวลภาพ การอบรมพัฒนาข้าราชการและบุคลากร แนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

การอบรมพัฒนาข้าราชกา

Read more

ประมวลภาพการประชุมแนวทางการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง Performance Agreement : PA

  ประมวลภาพ ประมวลภา

Read more

ประมวลภาพ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

  ประมวลภาพ พิธีถวาย

Read more