ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมการเข้าค่า

Read more