การรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการเปิดรับสมัคร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโรงเรียนราชวินิต มัธยม (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

Read more