รูปภาพการสมัครและทดสอบสมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของโรงเรียนราชวิชวินิต มัธยม ที่มีความประสงค์เข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพการสมัครและทดส

Read more

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ของนักเรียน เนื่องจากเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2

ประกาศโรงเรียนราชวิน

Read more

ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ,หนังสือแจ้งผู้ปกครอง และตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนเทอม 1

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

Read more