อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างโครงงาน สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒

Read more

ภาพกิจกรรมการนำนักเรียนให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมการนำนักเร

Read more