พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเข้าประจำกอง ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ มิ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างโครงงาน สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒

Read more