ประมวลภาพ พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ประมวลภาพ พิธีวางพวง

Read more

ประมวลภาพ พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประมวลภาพ พิธีทำบุญ

Read more

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ประมวลภาพ การอบรมเชิ

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพ  กิจกรรมเข

Read more

ประมวลภาพ การประชุมติดตามการบริหารจัดการการศึกษาและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

ประมวลภาพ  การประชุม

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรมกตเวทิตากษิณาสมัย ครู ดนัย ถึกไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ

ประมวลภาพ กิจกรรมกตเ

Read more

ประมวลภาพ การอบรมพัฒนาข้าราชการและบุคลากร แนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

การอบรมพัฒนาข้าราชกา

Read more